เข้าสู่ระบบ

Username:
Password:

Download
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
ตัวอย่าง         
การชี้แจงรายละเอียด และเหตุผลความจำเป็น
สำหรับการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ
และราคามาตรฐาน
ไม่ตรงกับที่กระทรวงไอซีทีกำหนด

แนวทางการอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
สำหรับเงินงบประมาณระหว่างปี
และเงินนอกงบประมาณ
สำหรับ สสจ/รพศ/รพท/รพช
Download คู่มือ     [ 3.01 MB. ]        [ 1.11 MB. ]      [ 897 KB. ]