เข้าสู่ระบบ

Username:
Password:

สรุปโครงการทั้งหมด
หน่วยงาน
จำนวนโครงการ
จำนวนเงิน (บาท)
15
8,615,967.50  
222
43,920,900.07  
15
3,272,400.00  
1
41,900.00  
145
108,602,965.70  
126
45,642,564.00  
61
49,254,897.04  
65
49,070,351.70  
61
50,007,543.80  
4
1,184,000.00  
26
18,377,544.37  
53
10,377,250.00  
28
82,039,915.00  
รวม
 822
470,408,199.18  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข